นโยบาย

     บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงระดับสากลมุ่งมั่นในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  และความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล