SFI Cuture

บริษัท สยามเฟล็กซ์เบลอินดัสตรีส์. ให้ความสำคัญกับลูกค้าและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ดังนั้นเราจึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักปฏิบัติสำหรับทุกคนในการทำงานเป็นทีม

 S :

SERVICE

: บริการดี

F :

FINISH

: มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จขององค์กร

I  :

INNOVATION

: สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาการผลิต

T :

TRUST

: มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

E :

EXCELLENCE

: มีความเป็นเลิศ

A :

AGREEMENT

: คำมั่นสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ

M :

MUTUAL BANEFFITS

: ยึดผลประโยชน์ร่วมกัน