มาตรฐานของเรา

       บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้  จำกัด ให้ความสำคัญ และใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เป็นตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด

  • ตรวจสอบก่อนนำเข้าการผลิต

  • ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต

  • การสุ่มตรวจสอบ

  • ค่าสูงสุดของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 1.0

  • ตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการแลปภายนอก

  • รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณชีววัตถุรับรองผลิตภัณฑ์