สินค้าใหม่

        บริษัทฯ มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อความยั่งยื่นของสิ่งแวดล้อม