ใบรับรอง

        บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้  จำกัด ตระหนัก และให้ความสำคัญในกระบวนการ และการควบคุมการผลิตที่ดี เป็นสากล เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสูงสุด และเกิดความพึ่งพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2015   ได้รับการรับรองการปฎิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice
2018   ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015